Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BtheMarket B.V. (BuyAnyGiftcard.com)
Geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KVK 76437671

Hierna te noemen “BuyAnyGiftcard.com”.

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BuyAnyGiftcard.com heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, steeds de hierna volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van BuyAnyGiftcard.com;
 • De Consument: Een gebruiker die een dienst of product afneemt.
 • Bestelling(en): Een door BuyAnyGiftcard.com ten name van de Consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.
 • Merchant: bij BuyAnyGiftcard.com aangesloten uitgever van een Cadeaukaart, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een retailer of merk.
 • Cadeaukaart: de ontvangen (digitale) cadeaukaart, inclusief cadeaukaartcode, welke kan worden besteed bij de gekozen Merchant of de bij de Merchant aangesloten bestedingspartners;
 • Gebruiker: de geregistreerde gebruiker van de Website, die partij is bij de Overeenkomst
 • Dienst: de Dienst die BuyAnyGiftcard.com aan Gebruiker levert
 • Ontvanger: de door een Gebruiker gekozen ontvanger van een cadeaukaart
 • Voorwaarden: De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die BuyAnyGiftcard.com van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten en diensten aan de Consument, en voor zover BuyAnyGiftcard.com kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de Consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen, zoals de algemene voorwaarden van de individuele cadeaukaarten, welke te vinden zijn bij de productpagina.

2 Algemeen
2.1. Door het gebruik van de Website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.2. BuyAnyGiftcard.com is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen per e-mail, de Website of via de Website bekendgemaakt worden en treden 7 dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via de Website en/of Website te raadplegen. Indien de klant de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid zijn account te verwijderen, waarmee de overeenkomst eindigt, waarna de klant geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

2.3. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden tussen Gebruiker en BuyAnyGiftcard.com is alleen mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen wordt vastgelegd.

3 De Dienst
3.1. De Dienst die BuyAnyGiftcard.com aanbiedt bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website waarmee de Gebruiker:

 • Cadeaukaarten en eventuele cadeauverpakkingen kan kopen en kan versturen aan derden;
 • Cadeaukaarten kan besteden bij de Merchants en/of de bestedingspartners van de Merchants.

4 Gebruik van de Website

4.1. BuyAnyGiftcard.com spant zich in om de Dienst zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door BuyAnyGiftcard.com te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as is”).

4.2. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die deze met behulp van de Website verricht.

4.3. BuyAnyGiftcard.com is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, de (inhoud van de) Website aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud te verrichten.

4.4. Indien de Website (tijdelijk) niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door een technische storing, is BuyAnyGiftcard.com niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

5 Cadeaukaarten

5.1. Een Cadeaukaart kan door een Gebruiker worden aangeschaft met de op dat moment aangeboden betalingsmethoden. Op het gebruik van deze betalingsmethoden zijn mogelijk algemene voorwaarden van de aanbieder van de betalingsmethoden van toepassing.

5.2. Bij aankoop van een Cadeaukaart gaat Gebruiker een overeenkomst aan met BuyAnyGiftcard.com voor het leveren van de Cadeaukaart. De levering van de Cadeaukaart is voltooid op het moment dat de Gebruiker de Cadeaukaart ontvangt in zijn mailbox of per post.

5.3. Een Cadeaukaart kan een beperkte geldigheid hebben. Een eventuele vervaltermijn wordt op de Website van de Merchant aangegeven. Een link naar deze voorwaarden staat bij iedere productpagina vermeld. Gebruiker is verplicht de Cadeaukaart te verzilveren voor verloop van de eventuele vervaltermijn.

5.4. Voor via de Website aangeschafte Cadeaukaarten gelden de volgende voorwaarden:

a) Door het kopen van een Cadeaukaart komt een overeenkomst met een Merchant tot stand

b) Een gekozen Cadeaukaart kan niet worden geruild voor een andere Cadeaukaart
c) Een Cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld.

d) Bij het besteden van de Cadeaukaart of het doen van aankopen met de Cadeaukaart gaat de Gebruiker een overeenkomst met de Merchant of met haar bestedingspartners aan. Op het gebruik van de Cadeaukaarten zijn de algemene voorwaarden van de gekozen Merchant van toepassing, inclusief een eventuele geldigheidsperiode van de Cadeaukaart.

e) Een Cadeaukaart wordt direct na aankoop of later door de Gebruiker naar de gewenste ontvanger gestuurd via email of een ander in de Website aangeboden verzendwijze. Aan de beschikbare verzendwijzen kan de Gebruiker geen rechten ontlenen en het gebruik van de gekozen verzendwijze is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. BuyAnyGiftcard.com is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of andere problemen in verband met een verzendmethode.
f) Een eventueel ontvangen tegoed kan in delen besteedt worden aan een Cadeaukaart naar keuze. Indien de Gebruiker een Cadeaukaart of tegoed naar een Ontvanger stuurt, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de Ontvanger en de verwerking van de persoonsgegevens van de Ontvanger. BuyAnyGiftcard.com accepteert geen aansprakelijkheid omtrent de (onjuiste) invoer van gegevens van de Ontvanger.
g) BuyAnyGiftcard.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist of abusievelijk dubbel verzenden van een Cadeaukaart door een Gebruiker.

5.9. BuyAnyGiftcard.com spant zich naar beste kunnen in om het juiste tegoed op een Cadeaukaart en de juiste informatie over Cadeaukaarten op de Website weer te geven. Mocht deze informatie onverhoopt incorrect zijn, dan is BuyAnyGiftcard.com gerechtigd om de waarde van Cadeaukaarten aan te passen.

5.10. Het activeren van de Cadeaukaart brengt een overeenkomst tussen Gebruiker en Merchant tot stand. BuyAnyGiftcard.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van de Cadeaukaart door de Gebruiker, noch voor de daarmee aangeschafte producten of diensten. Mocht het voor een Gebruiker niet mogelijk zijn om een aangeschafte Cadeaukaart bij de Merchant te besteden, dan dient Gebruiker daarover contact op te nemen met BuyAnyGiftcard.com. Het volgende is van toepassing:

a) Indien blijkt dat de Cadeaukaart niet verzilverd kon worden wegens een aan BuyAnyGiftcard.com toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing in de Website van BuyAnyGiftcard.com, dan zal BuyAnyGiftcard.com een nieuwe Cadeaukaart voor dezelfde waarde aan de Gebruiker beschikbaar stellen en heeft de Gebruiker geen aanvullend recht op schadevergoeding;

b) Indien blijkt dat de Cadeaukaart niet besteed kon worden wegens een niet aan BuyAnyGiftcard.com toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing of niet werkende kassa website of kassasoftware van de Merchant of haar bestedingspartners, dan is BuyAnyGiftcard.com daar niet aansprakelijk voor.

6 Privacy
6.1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst en het verlenen van de Dienst verwerkt BuyAnyGiftcard.com persoonsgegevens van de Gebruiker. BuyAnyGiftcard.com verwerkt persoonsgegevens altijd conform haar Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.

7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst en de resultaten daarvan, waaronder in ieder geval de Website, alsmede die via de website en dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij BuyAnyGiftcard.com en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht.

7.2. Als de Gebruiker voldoet en blijft voldoen aan deze Algemene Voorwaarden krijgt deze een persoonlijk recht om gebruik te maken van de Website. BuyAnyGiftcard.com kan te allen tijde besluiten om dit gebruiksrecht in te trekken, in het bijzonder wanneer de Gebruiker een bepaling in deze Algemene Voorwaarden schendt, anderszins een onrechtmatige daad pleegt jegens BuyAnyGiftcard.com, in het geval van fraude en in het geval van het overtreden van een wettelijke bepaling.

8 Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van BuyAnyGiftcard.com voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door BuyAnyGiftcard.com, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van BuyAnyGiftcard.com ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan BuyAnyGiftcard.com uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van BuyAnyGiftcard.com is echter in geen geval hoger dan €500,= (ex. BTW).

8.2. “Directe schade” in de zin van het vorige artikellid betekent uitsluitend:

 1. a) zaakschade;
  b) redelijkerwijs gemaakte onkosten die Gebruiker zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van BuyAnyGiftcard.com in overeenstemming zijn met de Overeenkomst;
 2. c) redelijkerwijs door Gebruiker gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
  d) redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

8.3. BuyAnyGiftcard.com is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art. 8.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker BuyAnyGiftcard.com in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

8.4. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

9 Duur en beëindiging

9.1. De Overeenkomst tussen de Gebruiker en BuyAnyGiftcard.com wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de klant of BuyAnyGiftcard.com op elk moment worden opgezegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de klant om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.

9.2. Met het beëindigen van de laatst gedane transactie vervallen alle rechten en aanspraken die Gebruiker op BuyAnyGiftcard.com heeft.

10 Varia

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle vermelde prijzen voor consumenten in Euro en inclusief btw.

10.2. Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en BuyAnyGiftcard.com ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

10.3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. BuyAnyGiftcard.com zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

10.4. BuyAnyGiftcard.com mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan deze zijn Overeenkomst in overeenstemming met artikel 9 beëindigen.

In dit Privacy Statement leggen we precies uit welke informatie we van jou verzamelen. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen